Глосарій термінів Європейського Союзу

КНИЖКИ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ВИДАВНИЦТВА "К.І.С."

Index | Індекс | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я


SCADplus Glossary

 Про цей глосарій | About Glossary


 Агенції Європейського Союзу | European Union agencies

 Аденауер Конрад (1876–1967) | Adenauer Konrad

 Амстердамська угода | Treaty of Amsterdam

 Архітектура Європи | Architecture of Europe


 Бар Раймон (1924–) | Barre Raymond

 Безпека харчових продуктів | Food safety

 Безперервний розвиток | Sustainable development

 Білі книги | White Papers

 Бріан Арістід (1862–1932) | Briand Aristide

 Бюджет ЄС | Budget (EU Budget)


 Верховний представник з питань спільної  зовнішньої та безпекової політики | High Representative for the CFSP

 Власні ресурси | Own resources


 Генеральні директорати | Directions General, DG

 Генетично модифіковані організми, ГМО | Genetically modified organisms, GMOs

 Гімн Європи | European Anthem

 Глобалізація економіки | Globalisation of the economy

 Громадянство Європейського Союзу | Citizenship of the Union

 Гуманітарна допомога | Humanitarian aid


 Де Гаспері Альчіде (1881–1954) | De Gasperi Alcide

 Декларація Шумана | Schuman Declaration

 Делор Жак (1925–) | Delors Jacques

 День Європи | Day of Europe

 Директива | Directive

 Добробут тварин | Animal welfare

 Договір з соціальної політики | Social Policy Agreement

 Доробок Співтовариства | Acquis communautaire Community acquis


 Економічна політика | Economic policy

 Економічний та монетарний союз | Economic and Monetary Union

 Електронна Європа | eEurope


 Євровійсько | Eurocorps

 Європа a la carte  “Меню” стратегій розвитку європейських країн | Europe “à la carte”

 Європа концентричних кіл | Concentric circles

 Європа регіонів | Europe of regions

 Європа різних швидкостей | ‘Multi-speed’ Europe

 Європейська асоціація вільної торгівлі | European Free Trade Association, EFTA

 Європейська валютна (монетарна) система | European Monetary System, EMS

 Європейська грошова одиниця. Екю – євро | European Currency Unit, ECU – EURO

 Європейська економічна зона | European Economic Area

 Європейська Комісія | European Commission

 Європейська Конституція | European Constitution

 Європейська космічна агенція | European Space Agency, ESA

 Європейська політика сусідства | European Neighbourhood Policy

 Європейська політична співпраця | European Political Cooperation, EPC

 Європейська Рада | European Council, EC

 Європейська система центральних банків | European System of Central Banks, ESCB

 Європейська стратегія зайнятості | European Employment Strategy

 Європейська угода | Europe agreement

 Європейське Економічне Співтовариство | European Economic Community, EEC

 Європейське співтовариство з вугілля та сталі | European Coal and Steel Community, ECSC

 Європейське співтовариство з атомної енергії  (Євратом) | European Atomic Energy Community,  EAEC (Euratom)

 Європейський банк реконструкції та розвитку | European Bank for Reconstruction  and Development, EBRD

 Європейський інвестиційний банк | European Investment Bank

 Європейський інвестиційний фонд | European Investment Fund, EIF

 Європейський Конвент | European Convention

 Європейський конгрес | Congress of Europe

 Європейський інспектор з захисту даних | European Data Protection Supervisor, EDPS

 Європейський монетарний (валютний) інститут | European Monetary Institute

 Європейський омбудсмен | European Ombudsman

 Європейський Парламент | European Parliament

 Європейський рух | European Movement

 Європейський соціально-економічний комітет | European Economic and Social committee

 Європейський соціальний фонд | European Social Fund, ESF

 Європейський Союз | European Union

 Європейський суд авдиторів (Рахункова палата) | European Court of Auditors

 Європейський фонд регіонального розвитку | European Regional Development Fund, ERDF

 Європейський фонд управління та забезпечення  в сільському господарстві | European Agricultural  Guidance and Guarantee Fund, EAGGF

 Європейський фонд розвитку | European Development Fund, EDF

 Європейський центральний банк | European Central Bank

 Європейські партії | European Parties

 Європейські Співтовариства | European Communities | EC

 Європол (Європейська поліція) | Europol (European Police Office)

 Єврорегіон | Euroregion

 Єдиний Європейський Акт | Single European Act | SEA

 Єдиний зовнішній тариф | Common External Tariff


 Зайнятість | Employment

 Запобігання принцип | Precautionary Principle

 Захист споживачів | Сonsumer protection

 Західноєвропейський союз | Western European Union

 Звіт Спаака | Spaak Report

 Зелені книги | Green Paper


 ІНОҐЕЙТ | ІNOGATE

 Інституції ЄС | EU institutions

 Інтервенційна ціна | Intervention price

 Інформаційне суспільство | Information Society

 “ІСПА” програма | ISPA


 Кваліфікована більшість | Qualified Majority Voting | QMV

 Квестори | Quaestors

 Кіотський протокол | Kyoto Protocol

 Класифікація витрат | Classification of expenditure

 Комітет з економічних та соціальних питань | Economic and Social Committee | ESC

 Комітет із зайнятості | Employment Committee

 Комітет з питань політики та безпеки | Political and Security Committee

 Комітет постійних представників | Coreper

 Комітет регіонів | Committee of the Regions (CoR)

 Комітологія | Comitology

 Конкуренція | Competition

 Копенгагенські критерії | Copenhagen criteria

 Котонуська угода | Cotonou Agreement

 Країни Вишеградської угоди | Vysegrad Countries

 Країни-кандидати | Applicant countries, candidate countries

 Критерії вступу | Accession Criteria

 Критерії конвергенції (зближення) | Convergence Criteria

 Куденгофе-Калерґі, Ріхард Ніколас,  граф (1894–1972) | Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus, Count


 Лаекенська декларація | Laeken Declaration

 “Леонардо да Вінчі” програма | Leonardo da Vinci

 Лісабонська стратегія | Lisbon Strategy

 Ломеська конвенція | Lomé Convention

 Люксембурзький компроміс | Luxembourg Compromise

 Люксембурзький процес | Luxembourg Process


 Маастрихтська угода | Maastricht Treaty

 Мансхолт Сіко (1908–1995) | Mansholt Sicco

 “МЕДА” програма | MEDA

 Месcінська конференція | Messina Conference

 Митний союз | Customs Union

 Міжурядова конференція | Intergovernmental Conference

 “Молодь” програма | Youth

 Моне Жан (1888–1979) | Monnet Jean

 Монетарна політика | Monetary Policy


 НАТО (Організація північноатлантичного договору) | North Atlantic Treaty Organisation, NATO

 Недискримінації принцип | Non-discrimination principle

 Ніццька угода | Treaty of Nice


 ОЛАФ: управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству | OLAF, European Anti-fraud Office

 Освіта, фахова виучка та молодь | Education, vocational training and youth

 Основоположні угоди | Founding treaties

 Офіційний журнал Європейських Співтовариств | Official Journal of the European Communities

 Офіційний вісник Європейського Союзу | Official Journal of the European Union (OJ)


 Пакт про стабільність і зростання | Stability and Growth Pact

 Паризька угода | Treaty of Paris

 Петерсберзькі завдання | Petersberg tasks

 Петиції | Petitions

 Поглиблення | Deepening

 Подвійна більшість | Double majority

 Політика в галузі підприємництва | Enterprise policy

 Положення про тимчасове обмеження прав | Suspension clause

 Порогова ціна | Threshold price

 Постанова | Regulation

 Право на неучасть | Opt out | Opting out

 Право Співтовариства | Community law

 Правові інструменти Співтовариства | Community legal instruments

 Правосуддя та внутрішні справи | Justice and home affairs

 Прапор Європи | European Flag

 Президентство Союзу | Presidency of the Union

 “Програма 2000” | Agenda 2000

 Процедура консультації | Consultation Procedure

 Процедура погодження | Assent Procedure

 Процедура співпраці | Cooperation procedure

 Процедура спільного ухвалювання рішень | Codecision procedure


 Рада Європейського Союзу | Council of the European Union

 Римські угоди | Treaties of Rome

 Розширення | Enlargement


 “САПАРД” програма | SAPARD

 “Сократ” програма | Socrates

 Соціальна глава | Social Chapter

 Соціальна хартія | Social Charter

 Соціальний протокол | Social Protocol

 Соціально-економічний комітет | Economic and Social Committee | ESC

 Спаак Поль-Анрі (1899–1972) | Spaak Paul-Henri

 Спільна зовнішня та безпекова політика | Common foreign and security policy (CFSP)

 Спільна оборонна політика | Common defence policy

 Спільна позиція | Common Position

 Спільна сільськогосподарська політика, ССП | Common Agricultural Policy, CAP

 Спільна стратегія | Common Strategy

 Спільна торговельна політика | Common commercial policy

 Спільна транспортна політика | Common transport policy

 Спільний ринок | Common market

 “Стовпи” або підвалини ЄС | Pillars of the European Union

 Структурні фонди та Фонд згуртованості | Structural Funds and Cohesion Fund

 Субсидіарність | Subsidiarity

 Суд Європейських Співтовариств | Court of Justice of the European Communities

 Суд першої інстанції Європейських Співтовариств | Court of First Instance of the European Communities


 “TАСІС ”програма | Tacis Programme

 “Телебачення без кордонів” директива | Television without frontiers directive

 “ТЕМПУС” програма | TEMPUS

 Тісніша співпраця | Enhanced (closer) cooperation

 Транс’європейські мережі | Trans-European Networks, TEN

 “Трійка” | “Troika”


 Угода про Європейський Союз | Treaty on European Union

 Угода про заснування Європейського Співтовариства | Treaty Establishing the European Community


 “ФАРЕ” програма | Phare

 Фонд згуртованості | Cohesion Fund | CF


 Хартія основних прав | Charter of Fundamental Rights


 Черчілл Вінстон Леонард Спенсер (1874-1965) | Churchill Sir Winston Leonard Spencer

 Чотири свободи | Four freedoms


 Шенгенський договір та конвенція | Schengen Agreement and Convention

 Шуман Роберт (1886-1963) | Schuman Robert

 Ширша Європа | Wider Europe


 Яундеська конвенція | Yaounde Convention


Про “Глосарій основних термінів ЄС”

Словник підготовлений видавництвом “К.І.С.” за сприяння Міжнародного фонду“ Відродження”.

Європейський вибір України, проголошений від здобуття не­залежності 1991 року, залишається стратегічним курсом нової держави. Для України рух в Європу – це утвердження демократії та вільної ринкової економіки.

Минули часи, коли міжнародні відносини були монополією дипломатів. Нині в сфері інтеграційних процесів – не лише фа­хові міжнародники, але й інші державні управлінці різних ланок, підприємці, науковці та аналітики, журналісти, громадські діячі та активісти неурядових організацій, студенти і навіть школярі. Саме для тих, кого цікавить тема “Україна – Європейський Союз” призначений глосарій. Його головна мета – допомогти зорієнтуватися в морі складних та нових для широкого загалу понять і термінів, дати напрямок для подальшого пошуку.

При укладанні довідника передовсім були використані матеріали глосарія сервера“ Європа” .

Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу ви­давництва “К.І.С.”: ymar@kis.kiev.ua.

Інші“ евроінтеграційні” публікації видавництва


Упорядкувала глосарій Марина Марченко – редакторка, перекладачка з французької та англійської.

 

В “євроінтеграційному” доробку:

2000–2003 – редактор Євробюлетеня Представництва Європейської Комісії в Україні.

2001 – переклала з англійської книжку Філіпа Тоді “Нарис  історії Європейського Союзу”.

2002 – редактор книжок Романо Проді “Задум об’єднаної  Європи” та Сандро Ґоці “Урядування в об’єднаній Європі”.

З 2003 – радник 1-го заступника міністра економіки та з питань європейської інтеграції України.

2004 – стажувалася в Раді Європи.

2004 – переклала з англійської книжку Десмонда Дайнена  “Дедалі міцніший союз”.

Переклади з французької:

2001 – “Як розробляти та оцінювати шкільні підручники”.

2002 – “Освіта і засоби масової інформації”.

2004 – “Етика засобів масової інформації” (редагування).

2004 – “Для чого ми живемо” (в роботі).


Веб дизайн та програмування Шестопал Сергій


Index | Індекс | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я