Глосарій термінів Європейського Союзу

КНИЖКИ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ВИДАВНИЦТВА "К.І.С."

Index | Індекс | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я


SCADplus Glossary

 About Glossary | Про цей глосарій


 Accession Criteria | Критерії вступу

 Acquis communautaire Community acquis | Доробок Співтовариства

 Adenauer Konrad | Аденауер Конрад (1876–1967)

 Agenda 2000 | “Програма 2000”

 Animal welfare | Добробут тварин

 Applicant countries, candidate countries | Країни-кандидати

 Architecture of Europe | Архітектура Європи

 Assent Procedure | Процедура погодження


 Barre Raymond | Бар Раймон (1924–)

 Briand Aristide | Бріан Арістід (1862–1932)

 Budget (EU Budget) | Бюджет ЄС


 Charter of Fundamental Rights | Хартія основних прав

 Churchill Sir Winston Leonard Spencer | Черчілл Вінстон Леонард Спенсер (1874-1965)

 Citizenship of the Union | Громадянство Європейського Союзу

 Classification of expenditure | Класифікація витрат

 Codecision procedure | Процедура спільного ухвалювання рішень

 Cohesion Fund | CF | Фонд згуртованості

 Comitology | Комітологія

 Committee of the Regions (CoR) | Комітет регіонів

 Common Agricultural Policy, CAP | Спільна сільськогосподарська політика, ССП

 Common commercial policy | Спільна торговельна політика

 Common defence policy | Спільна оборонна політика

 Common External Tariff | Єдиний зовнішній тариф

 Common foreign and security policy (CFSP) | Спільна зовнішня та безпекова політика

 Common market | Спільний ринок

 Common Position | Спільна позиція

 Common Strategy | Спільна стратегія

 Common transport policy | Спільна транспортна політика

 Community law | Право Співтовариства

 Community legal instruments | Правові інструменти Співтовариства

 Competition | Конкуренція

 Concentric circles | Європа концентричних кіл

 Congress of Europe | Європейський конгрес

 Consultation Procedure | Процедура консультації

 Consumer protection | Захист споживачів

 Convergence Criteria | Критерії конвергенції (зближення)

 Cooperation procedure | Процедура співпраці

 Copenhagen criteria | Копенгагенські критерії

 Coreper | Комітет постійних представників

 Cotonou Agreement | Котонуська угода

 Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus, Count | Куденгофе -Калерґі, Ріхард Ніколас,  граф (1894–1972)

 Council of the European Union | Рада Європейського Союзу

 Court of First Instance of the European Communities | Суд першої інстанції Європейських Співтовариств

 Court of Justice of the European Communities | Суд Європейських Співтовариств

 Customs Union | Митний союз


 Day of Europe | День Європи

 De Gasperi Alcide | Де Гаспері Альчіде (1881–1954)

 Deepening | Поглиблення

 Delors Jacques | Делор Жак (1925–)

 Directions General, DG | Генеральні директорати

 Directive | Директива

 Double majority | Подвійна більшість


 Economic and Monetary Union | Економічний та монетарний союз

 Economic and Social Committee | ESC | Комітет з економічних та соціальних питань

 Economic and Social Committee | ESC | Соціально-економічний комітет

 Economic policy | Економічна політика

 Education, vocational training and youth | Освіта, фахова виучка та молодь

 eEurope | Електронна Європа

 Employment | Зайнятість

 Employment Committee | Комітет із зайнятості

 Enhanced (closer) cooperation | Тісніша співпраця

 Enlargement | Розширення

 Enterprise policy | Політика в галузі підприємництва

 EU institutions | Інституції ЄС

 Eurocorps | Євровійсько

 Europe “à la carte” | Європа a la carte  “Меню ” стратегій розвитку європейських країн

 Europe agreement | Європейська угода

 Europe of regions | Європа регіонів

 European Agricultural  Guidance and Guarantee Fund, EAGGF | Європейський фонд управління та забезпечення  в сільському господарстві

 European Anthem | Гімн Європи

 European Atomic Energy Community,  EAEC (Euratom) | Європейське співтовариство з атомної енергії  (Євратом)

 European Bank for Reconstruction  and Development, EBRD | Європейський банк реконструкції та розвитку

 European Central Bank | Європейський центральний банк

 European Coal and Steel Community, ECSC | Європейське співтовариство з вугілля та сталі

 European Commission | Європейська Комісія

 European Communities | EC | Європейські Співтовариства

 European Constitution | Європейська Конституція

 European Convention | Європейський Конвент

  European Council, EC | Європейська Рада

  European Court of Auditors | Європейський суд авдиторів (Рахункова палата)

 European Currency Unit, ECU – EURO | Європейська грошова одиниця. Екю – євро

 European Data Protection Supervisor, EDPS | Європейський інспектор з захисту даних

 European Development Fund, EDF | Європейський фонд розвитку

 European Economic and Social committee | Європейський соціально-економічний комітет

 European Economic Area | Європейська економічна зона

 European Economic Community, EEC | Європейське Економічне Співтовариство

 European Employment Strategy | Європейська стратегія зайнятості

 European Flag | Прапор Європи

 European Free Trade Association, EFTA | Європейська асоціація вільної торгівлі

 European Investment Bank | Європейський інвестиційний банк

 European Investment Fund, EIF | Європейський інвестиційний фонд

 European Monetary Institute | Європейський монетарний (валютний) інститут

 European Monetary System, EMS | Європейська валютна (монетарна) система

 European Movement | Європейський рух

 European Neighbourhood Policy | Європейська політика сусідства

 European Ombudsman | Європейський омбудсмен

 European Parliament | Європейський Парламент

 European Parties | Європейські партії

 European Political Cooperation, EPC | Європейська політична співпраця

 European Regional Development Fund, ERDF | Європейський фонд регіонального розвитку

 European Social Fund, ESF | Європейський соціальний фонд

 European Space Agency, ESA | Європейська космічна агенція

 European System of Central Banks, ESCB | Європейська система центральних банків

 European Union | Європейський Союз

 European Union agencies | Агенції Європейського Союзу

 Europol (European Police Office) | Європол (Європейська поліція)

 Euroregion | Єврорегіон


 Food safety | Безпека харчових продуктів

 Founding treaties | Основоположні угоди

 Four freedoms | Чотири свободи


 Genetically modified organisms, GMOs | Генетично модифіковані організми, ГМО

 Globalisation of the economy | Глобалізація економіки

 Green Paper | Зелені книги


 High Representative for the CFSP | Верховний представник з питань спільної  зовнішньої та безпекової політики

 Humanitarian aid | Гуманітарна допомога


 Information Society | Інформаційне суспільство

 NOGATE | ІНОҐЕЙТ

 Intergovernmental Conference | Міжурядова конференція

 Intervention price | Інтервенційна ціна

 ISPA | “ІСПА” програма


 Justice and home affairs | Правосуддя та внутрішні справи


 Kyoto Protocol | Кіотський протокол


 Laeken Declaration | Лаекенська декларація

 Leonardo da Vinci | “Леонардо да Вінчі ” програма

 Lisbon Strategy | Лісабонська стратегія

 Lomé Convention | Ломеська конвенція

 Luxembourg Compromise | Люксембурзький компроміс

 Luxembourg Process | Люксембурзький процес


 Maastricht Treaty | Маастрихтська угода

 Mansholt Sicco | Мансхолт Сіко (1908–1995)

 MEDA | “МЕДА” програма

 Messina Conference | Месcінська конференція

 Monetary Policy | Монетарна політика

 Monnet Jean | Моне Жан (1888–1979)

 "Multi-speed" Europe | Європа різних швидкостей


 Non-discrimination principle | Недискримінації принцип

 North Atlantic Treaty Organisation, NATO | НАТО (Організація північноатлантичного договору)


 Official Journal of the European Communities | Офіційний журнал Європейських Співтовариств

 Official Journal of the European Union (OJ) | Офіційний вісник Європейського Союзу

 OLAF, European Anti-fraud Office | ОЛАФ: управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству

 Opt out | Opting out | Право на неучасть

 Own resources | Власні ресурси


 Petersberg tasks | Петерсберзькі завдання

 Petitions | Петиції

 Phare | “ФАРЕ” програма

 Pillars of the European Union | “Стовпи” або підвалини ЄС

 Political and Security Committee | Комітет з питань політики та безпеки

 Precautionary Principle | Запобігання принцип

 Presidency of the Union | Президентство Союзу


 Quaestors | Квестори

 Qualified Majority Voting | QMV | Кваліфікована більшість


 Regulation | Постанова


 SAPARD | “САПАРД” програма

 Schengen Agreement and Convention | Шенгенський договір та конвенція

 Schuman Declaration | Декларація Шумана

 Schuman Robert | Шуман Роберт (1886-1963)

 Single European Act | SEA | Єдиний Європейський Акт

 Social Chapter | Соціальна глава

 Social Charter | Соціальна хартія

 Social Policy Agreement | Договір з соціальної політики

 Social Protocol | Соціальний протокол

 Socrates | “Сократ” програма

 Spaak Paul-Henri | Спаак Поль-Анрі (1899–1972)

 Spaak Report | Звіт Спаака

 Stability and Growth Pact | Пакт про стабільність і зростання

 Structural Funds and Cohesion Fund | Структурні фонди та Фонд згуртованості

 Subsidiarity | Субсидіарність

 Suspension clause | Положення про тимчасове обмеження прав

 Sustainable development | Безперервний розвиток


 Tacis Programme | “TАСІС ”програма

 Television without frontiers directive | “Телебачення без кордонів” директива

 TEMPUS | “ТЕМПУС” програма

 Threshold price | Порогова ціна

 Trans-European Networks, TEN | Транс’європейські мережі

 Treaties of Rome | Римські угоди

 Treaty Establishing the European Community | Угода про заснування Європейського Співтовариства

 Treaty of Amsterdam | Амстердамська угода

 Treaty of Nice | Ніццька угода

 Treaty of Paris | Паризька угода

 Treaty on European Union | Угода про Європейський Союз

 "Troika” | “Трійка”


 Vysegrad Countries | Країни Вишеградської угоди


 Western European Union | Західноєвропейський союз

 White Papers | Білі книги

 Wider Europe | Європа


 Yaounde Convention | Яундеська конвенція

 Youth | “Молодь” програма


Index | Індекс | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я