Глосарій термінів Європейського Союзу

КНИЖКИ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ВИДАВНИЦТВА "К.І.С."

Index | Індекс | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я


SCADplus Glossary

О

ОЛАФ: управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству

OLAF1, European Anti-fraud Office

На ОЛАФ покладено відповідальність за боротьбу з шахрайством та зловживаннями у використанні коштів з бюджету Європейського Союзу. Управління створено рішенням Комісії 1999 року; воно замінило підрозділ Комісії з координації запобігання шахрайству, який працював від 1998 року.

ОЛАФ має право вивчати адміністративну діяльність та фінансування будь-якої інституції чи органу ЄС. Гарантами його цілковитої незалежності є:

http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/


1)Скорочення оригінальної назви французькою мовою.

Освіта, фахова виучка та молодь

Education, vocational training and youth

Принцип субсидіарності означає, що кожна країна ЄС несе повну відповідальність за організацію своєї системи освіти, фахової виучки та зміст навчання. Згідно зі статтями 149 та 150 Договору про заснування Європейської Спільноти, роль Спільноти полягає у сприянні розвиткові якісної освіти шляхом заохочення держав-членів до співпраці і, в разі потреби, підтримці та доповненні їхньої діяльності. Пріоритетними цілями ЄС є розвиток загальноєвропейського виміру освіти, сприяння мобільності та налагодження зв’язків між університетами й школами Європи.

Тож відповідно до цих статей Союз не прагне розробляти спільну освітню політику. Однак він має у своєму розпорядженні низку специфічних засобів заохочення співпраці в цій галузі, а саме:

I. програми дій Спільноти, ухвалені за процедурою спільного ухвалювання рішень, зокрема:

II. юридичні акти Спільноти, що заохочують співпрацю держав-членів у сфері молодіжної та освітньої політик, зокрема: рекомендації, звернення, робочі документи, експериментальні проекти тощо;

III. два агентства, що координують діяльність ЄС стосовно фахової виучки: Європейський центр розвитку фахової освіти, який опікується науковими й технічними аспектами розвитку фахової освіти в Європі, та Європейська освітня фундація, що підтримує й координує реформування систем фахового навчання в рамках програм “ФАРЕ” (PHARE), “ТАСІС” (TACIS) та “МЕДА” (MEDA).

Для досягнення мети, визначеної на Лісабонській Європейській Раді в березні 2000 року – стати найконкурентнішою та найдинамічнішою в світі економікою, заснованою на знаннях (див. “Лісабонська стратегія”) – Комісія запропонувала політичну співпрацю в напрямку навчання упродовж усього життя. Допомога активній частині населення в пристосуванні до постійних технологічних змін є основним засобом боротьби з безробіттям та побудови справжньої Європи знань.

Основоположні договори

Founding treaties

чотири основні договори, на яких базується європейська інтеграція:

  1. Договір про заснування Європейської спільноти з вугілля та сталі (Паризький договір)
  2. Договір про заснування Європейської економічної спільноти (див. “Римські договори”)
  3. Договір про заснування Європейської спільноти з атомної енергії (див. “Римські договори”)
  4. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір).

Основоположні договори зазнали численних змін і доповнень, які вносились за допомогою нових договорів ( Амстердамський договір, Єдиний Європейський Акт, Ніццький договір). Зміни договорів здійснюються шляхом скликання міжурядових конференцій. Нова європейська Конституція об’єднує всі договори в єдиний текст основного закону.

Офіційний вісник Європейського Союзу

Official Journal of the European Union (OJ)

вміщує закони та інші офіційні акти ЄС, друкується кожного робочого дня всіма 20 офіційними мовами ЄС. До 1 лютого 2003 року, коли набув чинності Ніццький договір, називався "Офіційний вісник Європейських Спільнот" (Official Journal of the European Communities). Складається з двох частин, "L" та "C", і додатка "S" для об'яв про конкурси щодо постачання. В частині "L" друкуються обов'язкові законодавчі акти; частина "C" містить інформаційні матеріали – рішення Суду ЄС, звіти про засідання Європарламенту, доповіді Соціально-економічного комітету та Комітету реґіонів тощо. Існує також електронний розділ частини "C" - "OJ C E", документи цього розділу друкуються тільки в електронному вигляді.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en%20


Index | Індекс | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я